Изготвяне на документи и книжа

Image

За контакти

Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право.

Качествено съдействие при: ­

- Изготвяне на учредителни документи за първоначална регистрация на търговски дружества, клонове и търговски представителства и депозирането им по електронен път пред Агенцията по вписванията;
- Изготвяне на документи за осъществяване на вътрешноорганизационни промени в структурата и управлението на дружеството, в т.ч. приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дружествени дялове и акции, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала, апортни вноски, договори за възлагане на управление и др., както и провеждане на необходимите по закон процедури пред Търговския регистър по вписване на промени в статута на търговските дружества;
- Изготвяне на документи и консултиране по правни въпроси, възникващи при различните форми на преобразуване или прекратяване на търговски дружества;
- Организация, провеждане и оформяне на документи, свързани с провеждането на учредителни и общи събрания и заседания на органи на управление на дружествата;
- Разрешаване на спорове със съдружници и дружествени органи чрез сключване на извънсъдебни споразумения, а при необходимост – чрез процесуално представителство.