Консултации и процесуално представителство в областта на гражданското право

Image

За контакти

Консултации в областта на гражданското и търговско право ­

По конкретно отправени запитвания или в рамките на абонаментно правно обслужване дружеството предоставя устни и писмени консултации и мотивирани становища по въпроси от всички отрасли на българското гражданско и търговско право, в това число (но не само) по проблеми, свързани с:

- вещното, семейното и наследственото право;
- всички източници на задължения от гражданскоправен, търговскоправен или трудовоправен характер;
- дружественото право – форма на сдружаване, уреждане както на вътрешните отношения в дружествата, така и на отношенията им с трети лица;
- вещноправния, гражданскоправния, търговскоправния, дружественоправния и трудовоправния режими, приложими административноправни норми, в т.ч. свързаните с устройство на територията, държавна и общинска собственост, приватизация, подземни богатства, енергетика, обществени поръчки и концесии.