Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и ЧСИ

Image

За контакти

Процесуалното представителство на местни и чуждестранни клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд­ в производства по обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки.

Дружеството предлага на своите клиенти квалифицирана правна помощ за разрешаване на спорове пред КЗК във връзка с действия и бездействия, представляващи нелоялна конкуренция, както и в спорове, свързани с картелни споразумения и концентрация на стопанска дейност. Членовете на екипа разполагат с експертни правни знания за регистрацията на търговски марки, географски означения, патенти, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн и др. в Патентното ведомство на Република България и предоставят консултации относно тяхното законосъобразно използване и тяхната защита, включително по съдебен ред. Дружеството активно подпомага и осъществява всички видове регистърни производства, свързани с вписвания, заличавания и обявявания на обстоятелства относно търговците и юридическите лица с нестопанска цел в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, и се ангажира успешно с представителство пред компетентните съдилища в производства по обжалване на постановени откази от Агенцията по вписванията, както и в искови производства за защита от неистинско, нищожно и недопустимо вписване.