Подготовка на договори

Image

За контакти

Предлагаме всички правни услуги, свързани с подготовката, проверката и промените в проекто-договори или подписани споразумения в сферата на гражданското и търговското право.


­Предоставяме консултации относно клаузите на договори за покупко-продажба, договори за наем, търговски споразумения, нотариални актове, договори за делба и др., включително изготвяне на договори по имейл за клиентите, които живеят в чужбина или нямат възможност да дойдат в адвокатската ни кантора.
Провеждаме преговори с отсрещната страна, представляваме своите клиенти при подписване на договори, включително предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по смисъла на чл.19 ЗЗД, нотариални актове за покупка или продажба на недвижими имоти, търговски и потребителски договори, и други.
Изготвяме всички видове договори, общи или специални пълномощни, завещания, и други документи, свързани със собственост в България.
Подготовка и подписване на договори. Консултация по сключени договори

Изготвяме всички видове договори, които могат да бъдат срещнати и използвани в гражданския и търговския оборот:

– договор за покупко–продажба на недвижим имот
– предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
– договор за доброволна делба
– договор за изработка
– договор за заем
– договор за залог
– договор за дарение
– договор за наем
– договор за поръчка
– договор за цесия
– договор за заместване в дълг
– договор за консултантски услуги
– договор за строителство
– договор за лизинг, продажба с отложено изплащане на цената, финансов и оперативен лизинг
– и много други;