Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Image

За контакти

­Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Избор на подходящата правна форма и доброто структуриране на техните бъдещи сделки и инвестиции с цел минимализиране на рисковете пред тяхното изпълнение. От особено значение за защитата на поверените интереси е и гарантираното участие на адвокатите във воденето на преговорите с насрещната страна с цел изясняване в максимална степен на всички правни аспекти на договора още преди сключването му, както и гарантиране на точното му изпълнение от страните.