Консултации и процесуално представителство в областта на административнонаказателното право.

Image

За контакти

Предоставяме широк кръг услуги в областта на Административното право, сред които:

- консултации по административноправни въпроси­
- правна помощ в производствата по издаване на административни актове
- оспорване на административни актове по административен и по съдебен ред
- правна помощ в производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица
- правна помощ в производството по изпълнение на административни актове и на съдебни решения по административни дела
- писмени възражения по актове за установяване на административно нарушение
- обжалване на наказателни постановления и на електронни фишове за налагане на административно наказание
- изготвяне, снабдяване и подаване за вписване и регистрация на всички необходими книжа и документи в зависимост от избраната процедура
- представителство пред държавни и общински органи
- извършване на справки в съдебни и административни институции
- проучване на дело с даване на мнение по него
- споразумения в производства пред административни органи и съдилища
- изготвяне на съдебни книжа и документи – жалби, искания, възражения и други
- представителство пред институции, физически и юридически лица
- процесуално представителство по административни и административнонаказателни дела